Ana Sayfa
Genel
Yönetim
Personel
İletişimBizi Tanıyın
Hizmet Envanteri
İç Denetim Mevzuatı
Birim Düzenlemeleri
Plan/Program
İç Denetim Faaliyet Raporu
İç Denetim Sözlüğü
Arama

icdenetim@sakarya.edu.tr +90.264.295 50 92
İÇ DENETİM > Genel

20. yüz yılda yaşanan ekonomik krizlerin etkisiyle; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının önemi giderek artmış, bu nedenle yöneticilerin kamu kaynaklarının verimli ve rasyonel kullanımına ilişkin hesap vermeleri önem kazanmış, kamu yönetiminde yönetişim ve süreç sorumluluğu kavramları gelişmiştir

Bu bağlamda, ülkemizde de kamu yönetimi alanında son yıllarda önemli bir değişim süreci yaşanmış, bu değişimin en önemli unsuru olan 5018 sayılı Kanunla, kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi yeniden yapılandırılarak stratejik plânlama, performans esaslı bütçeleme, yönetsel hesap verebilirlik, iç kontrol, şeffaflık, raporlama ve iç denetim gibi çağdaş yönetim ve kontrol uygulamaları sistemimize dahil edilmiştir

Kurulan bu yeni sistemin en önemli mekanizmalarından birisi de, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirerek üst yöneticiye raporlayacak olan "iç denetim" dir.

5018 sayılı Kanun'un 63. maddesinde iç denetim; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilecektir.

İç denetim uygulamaları; uygunluk denetimi, performans denetimi, mali denetim, bilgi teknolojisi denetimi, sistem denetiminden oluşmaktadır

22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunla ihdas edilen iç denetçi kadrolarının kamu kurumlarına tahsis edilmesi, Bakanlar Kurulu'nca 20/2/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

2006/10809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla üniversitemize 3 adet İç Denetçi kadrosu tahsis edilmiş, tahsis edilen kadrolara atamalar yapılmış ve Üniversite Yönetim Kurulu'nun 27/09/2007 tarih ve 19 sayılı kararı uyarınca İç Denetim Birimi kurulmuştur.